ОЛОН НИЙТЭД ҮЙЛЧЛЭХ ТАСАГ

Олон нийтэд үйлчлэх тасаг нь анх “Фонд үйлчилгээний тасаг” нэртэйгээр үйл ажилгаагаа явуулж байгаад 2007 оноос Олон нийтэд үйлчлэх тасаг болсон.

Тус тасаг нь:

 1. Уншигч бүртгэл,
 2. Үндсэн фонд,
 3. Угтах үйлчилгээ,
 4. Уншлагын А, Б танхим,
 5. Хүүхдийн уншлагын танхим,
 6. Сонин уншлагын булан,
 7. Америкийн соёл мэдээллийн төв,
 8. Хөтөлбөрийн танхим,
 9. Лавлагаа -Номзүйн үйлчилгээ гэсэн хэсгүүдээс бүрднэ.

Нийт 22 номын санчтай үйл ажилгаагаа явуулж байна.

2017 оны байдлаар:

 • Уншигчийн 10500 төвлөвлөгөөг 11290 буюу 107,5 хувиар,
 • Ирцийн 51600 төлөвлөгөөг 62885 буюу 121 хувиар,
 • Ном олголтын 116250 төлөвлөгөөг 119160 буюу 102,5 хувиар тус тус биелүүлэн ажиллажээ.

Тус онд уншигч, хэрэглэгчдэд аман лавлагааг 12322, цахим лавлагааг 860, утсаар 580, бичгээр 5, нийт 13767 лавлагаа өгчээ.

Мөн олон нийтийн чөлөөт цагийг зүй зохистойгоор өнгөрүүлэх зорилгоор дараах соёл олон нийтийн ажлуудыг зохион байгуулаад байна.

 • 212 уулзалт лекц,
 • 21 уралдаан,
 • 67 сургалт,
 • 23 тойм яриа, зөвлөмж,
 • 9 удаагийн чанга уншлага,
 • 102 удаа /1715 ширхэг ном, 176 ширхэг зурагт хуудас, 275 хэвлэмэл материалаар/ үзэсгэлэн гаргасан байна.