Тус байгууллагын Ном бүрдүүлэх, тусгай үйлчилгээний тасгийн мэдээлэл, технологийн ажилтан Нийслэлийн “Хөдөлмөрийн аварга” ажилтнаар шалгарлаа. Тэрээр манай байгууллагын хамт олны хамгийн үлгэр жишээ ажилчдын төлөөлөл

Тус байгууллагын Ном бүрдүүлэх, тусгай үйлчилгээний тасгийн мэдээлэл, технологийн ажилтан Нийслэлийн “Хөдөлмөрийн аварга” ажилтнаар шалгарлаа. Тэрээр манай байгууллагын хамт олны хамгийн үлгэр жишээ ажилчдын төлөөлөл
 

nyamjaw tvmentogotkh