Эрхэм зорилго

Нийслэлийн хүн амын  боловсрол, соёл, мэдээлэл чөлөөт цагын эрэлт хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн номын сан-ном зүйн үйлчилгээг үзүүлж, бие хүнийг бүтээлчээр хөгжүүлэхэд оршино