Эрх зүйн баримт бичиг

Номын сан, мэдээллийн байгууллагад мөрдөх стандартууд

Номын сангийн тухай хууль

Үйлчилгээний стандарт

Фонд тоолох журам

Номын сангийн үйлчилгээг автоматжуулахад баримтлах зөвлөмж

http://www.estandard.gov.mn/index.php?module=standart&cmd=standart_desc&catid=645&id=483

2011-03-16-fond-burduuleh-juram

Фонд тооллох журам 2014 он

Үйлчилгээний стандарт 2015 он

Төлбөрт үйлчилгээний үнийг шинэчлэх 2016 он

2016-12-27 оны Дүрэм

2017 оны Дотоод хяналтын журам

2018 оны АХХЖ, ББНШК-ын ажиллах журам, ААЖ-уудыг шинэчилсэн журам

2018 оны Захиргааны зөвлөлийн ажиллах журам

2018 оны Өмч хамгаалах комиссын ажиллах журам

2018-2020 оны Хамтын гэрээ

2018 оны А тушаалууд

2019 оны захирлын А тушаал

2019 оны захирлын Б тушаал