Эрх зүйн баримт бичиг

Номын сан, мэдээллийн байгууллагад мөрдөх стандартууд

Номын сангийн тухай хууль

Үйлчилгээний стандарт

Фонд тоолох журам

Номын сангийн үйлчилгээг автоматжуулахад баримтлах зөвлөмж

Стандарт

2011 оны Фонд бүрдүүлэх журам

2014 оны Фонд тооллох журам

2015 оны Үйлчилгээний стандарт

2016 оны Төлбөрт үйлчилгээний үнийг шинэчлэх

2016-12-27 оны Дүрэм

2017 оны Дотоод хяналтын журам

2018 оны АХХЖ, ББНШК-ын ажиллах журам, ААЖ-уудыг шинэчилсэн журам

2018 оны Захиргааны зөвлөлийн ажиллах журам

2018 оны Өмч хамгаалах комиссын ажиллах журам

2017 оны Цаг ашиглалтын журам

2018-2020 оны Хамтын гэрээ

2018 оны А тушаалууд

2019 оны ТАХ-ын ёс зүйн дүрэм

2019 оны Стратеги төлөвлөгөө

2019 оны Ёс зүйн бүрэлдэхүүн

2019 оны хөдөлмөрийн дотоод журам

2019 оны Ур чадварын нэмэгдэл

2019 оны захирлын А тушаал

2019 оны захирлын Б тушаал

2020 оны Захиралын А тушаал 1

2020 оны Захиралын Б тушаал 1

2020 оны Захиралын А тушаал 2

2020 оны Захиралын Б тушаал 2

2021 оны Захиралын А тушаал 1

2021 оны Захиралын А тушаал 2

2021 оны Захиралын Б тушаал 1

2021 оны Захиралын Б тушаал 2

2022 оны Захиралын А тушаал 1

2022 оны Захиралын А тушаал 2

2022 оны Захиралын А тушаал 3

2022 оны Захиралын А тушаал 4

2022 оны Захиралын А тушаал 5

2022 оны Захиралын Б тушаал 1

2022 оны Захиралын Б тушаал 2

2023 оны Захиралын А тушаал 1

2023 оны Захиралын А тушаал 2

2023 оны Захиралын А тушаал 3

2023 оны Захиралын Б тушаал 1

2023 оны Захиралын Б тушаал 2

2023 оны Захиралын Б тушаал 3

2023 оны Захиралын Б тушаал 4

 

Ж. Мөнгөнзул