Эрх зүйн баримт бичиг

Номын сангийн тухай хууль

Үйлчилгээний стандарт

Фонд тоолох журам

Номын сангийн үйлчилгээг автоматжуулахад баримтлах зөвлөмж

Номын сан, мэдээллийн байгууллагад мөрдөх стандартууд

http://www.estandard.gov.mn/index.php?module=standart&cmd=standart_desc&catid=645&id=483