Эрхэм зорилго

Нийслэлийн хүн амын  боловсрол, соёл, мэдээлэл чөлөөт цагийн эрэлт хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн номын сан-ном зүйн үйлчилгээг үзүүлж, бие хүнийг бүтээлчээр хөгжүүлэхэд оршино.

Эрхэм зорилт

Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан нь номын сангийн хөгжлийн төлөвлөгөөний эрхэм зорилгыг биелүүлэх үйл ажиллагааны хүрээнд үйлчилгээний хэтийн чиг хандлага дээр тулгуурласан дараах багц зорилтуудыг тодорхойлж байна.

Үүнд:

  1.  Иргэдийн мэдлэг, мэдээллийн гүүр болох
  2.  Хэрэглэгчид номын сангийн үйлчилгээг тэгш хүртэх боломжоор хангаж, нээлттэй, ил тод үйлчилгээ үзүүлэх
  3. Дижитал дэд бүтцийг хөгжүүлэх
  4. Хэрэглэгчдэдээ үйлчлэх, чиглүүлэх мэдлэг чадвар бүхий хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх
  5. Гадаад болон дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх.
 

Tsog