Эрхэм зорилго

Нийслэлийн хүн амын  боловсрол, соёл, мэдээлэл чөлөөт цагийн эрэлт хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн номын сан-ном зүйн үйлчилгээг үзүүлж, бие хүнийг бүтээлчээр хөгжүүлэхэд оршино